Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Για το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών - Μάρκος Δραγούμης (με διακριτικό τίτλο ΚΕΦίΜ) και τους εργαζόμενούς του ο σεβασμός της ιδιωτικότητας και η προστασία της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των πολιτών, των συνεργατών, του προσωπικού του και όλων των φυσικών προσώπων που συναλλάσσονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με το ΚΕΦίΜ έχει πρωταρχική σημασία και αντιμετωπίζεται με ύψιστη προτεραιότητα και τη μέγιστη σοβαρότητα. Ο σεβασμός προς τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαχειριζόμαστε και η διασφάλιση της σωστής επεξεργασίας τους είναι μία από τις προτεραιότητες του οργανισμού μας.

Για το λόγο αυτό λαμβάνουμε όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να προστατέψουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε και να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία τους πραγματοποιείται πάντα σύμφωνα με τις απαιτήσεις που τίθενται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (νόμος 4624/2019) και κυρίως από το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, καθώς και τις Αποφάσεις, Οδηγίες και Γνωμοδοτήσεις της αρμόδιας εποπτικής Αρχής. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν συλλέγονται και διατηρούνται για τον απαραιτήτως αναγκαίο χρόνο, για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς, τυγχάνουν σύννομης και θεμιτής επεξεργασίας με διαφανή τρόπο σύμφωνα πάντα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και κατά τρόπο που εγγυάται την ακεραιότητα, τη διαθεσιμότητα και την εμπιστευτικότητά τους. Τα δεδομένα αυτά είναι κάθε φορά κατάλληλα, συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται, είναι δε ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας – Στοιχεία Επικοινωνίας

ΤΟ ΚΕΦίΜ ενεργεί σαν Υπεύθυνος Επεξεργασίας για όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει, καταχωρεί, οργανώνει, διαρθρώνει, αποθηκεύει, μεταβάλλει, ανακτά, υποβάλλει σε επεξεργασία, διαβιβάζει, περιορίζει ή διαγράφει.

Οργανισμός: ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ «Μάρκος Δραγούμης» (ΚΕΦίΜ)

Διεύθυνση: Στέγη Μάρκου Δραγούμη, Μαιζώνος 38, Αθήνα, 10438

Τηλέφωνο: 2105238373

Για τα θέματα που αφορούν την επεξεργασία και γενικότερα τη διαχείριση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων κο Γιάννη Καλαντζάκη στο email dpo@kefim.org.

Οι Δικτυακοί μας Τόποι

ΤΟ ΚΕΦΊΜ με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση σας έχει δημιουργήσει και διαχειρίζεται τους δικτυακούς τόπους www.quizoikonomikon.gr, www.kefim.org, και συνδιαχειρίζεται τον ιστότοπο: www.oikonomikiolympiada.gr. Ο www.kefim.org είναι ο δικτυακός τόπος του οργανισμού μας από τον οποίο μπορείτε να ενημερώνεστε για τα νέα του οργανισμού, για εκδηλώσεις μας και για τις υπηρεσίες μας και αποτελεί την ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΚΕΦίΜ, μέσω της οποίας μπορείτε να δείτε, να διαχειριστείτε και να επιλέξετε τις υπηρεσίες που προσφέρουμε.

Ορισμοί (άρθρο 4, GDPR)

«Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

«Επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

«Κατάρτιση προφίλ»: οποιαδήποτε μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνίσταται στη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών πτυχών ενός φυσικού προσώπου, ιδίως για την ανάλυση ή την πρόβλεψη πτυχών που αφορούν την απόδοση στην εργασία, την οικονομική κατάσταση, την υγεία, τις προσωπικές προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα, την αξιοπιστία, τη συμπεριφορά, τη θέση ή τις μετακινήσεις του εν λόγω φυσικού προσώπου.

«Υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους.

«Εκτελών την επεξεργασία»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.

«Συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων: κάθε ένδειξη βούλησης, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

«Υποκείμενο των Δεδομένων»: το φυσικό πρόσωπο του οποίου τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τυγχάνουν επεξεργασίας, πχ. τα μέλη, οι εργαζόμενοι, οι εγγεγραμμένοι στις διαδικτυακές μας πλατφόρμες, οι εγγεγραμμένοι στο newsletter μας κλπ.

«Αποδέκτης»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας, στα οποία κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι. Ωστόσο, οι δημόσιες αρχές που ενδέχεται να λάβουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή κράτους μέλους δεν θεωρούνται ως αποδέκτες· η επεξεργασία των δεδομένων αυτών από τις εν λόγω δημόσιες αρχές πραγματοποιείται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες προστασίας των δεδομένων ανάλογα με τους σκοπούς της επεξεργασίας.

«Tρίτος»: οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή φορέας, με εξαίρεση το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον εκτελούντα την επεξεργασία και τα πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

«Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία.

«Ανωνυμοποίηση»: η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο ώστε τα δεδομένα να μην μπορούν πλέον να αποδοθούν σε συγκεκριμένο υποκείμενο των δεδομένων.

«Ψευδωνυμοποίηση»: η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο ώστε τα δεδομένα να μην μπορούν πλέον να αποδοθούν σε συγκεκριμένο υποκείμενο των δεδομένων χωρίς τη χρήση συμπληρωματικών πληροφοριών, εφόσον οι εν λόγω συμπληρωματικές πληροφορίες διατηρούνται χωριστά και υπόκεινται σε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν μπορούν να αποδοθούν σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο.

«Υφιστάμενη νομοθεσία»: Η εκάστοτε εθνική και ενωσιακή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και συγκεκριμένα ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής «ΓΚΠΔ»), ο ελληνικός Ν. 4624/2019, όπως ισχύουν, καθώς και οι Αποφάσεις, Οδηγίες και Γνωμοδοτήσεις της ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Ποια Δεδομένα Συλλέγουμε και Επεξεργαζόμαστε

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με σκοπούς:

 • Για την παροχή υπηρεσιών διεξαγωγής του Quiz Οικονομικών Γνώσεων, δηλαδή τη διαχείριση της αίτησής σας, ή/και την -κατόπιν προηγούμενης ταυτοποίησης σας-, την επικοινωνία μαζί σας κατά τη διάρκεια παροχής υπηρεσιών διεξαγωγής του Quiz Οικονομικών Γνώσεων. Νόμιμη βάση επεξεργασίας των δεδομένων αυτών, είναι:

(α) η αναγκαιότητα επεξεργασίας των δεδομένων για την προστασία ζωτικών συμφερόντων δικών σας,

(β) η συγκατάθεσή σας.

 • Για την παροχή υπηρεσιών διεξαγωγής της Οικονομικής Ολυμπιάδας, δηλαδή τη διαχείριση της αίτησής σας, ή/και την -κατόπιν προηγούμενης ταυτοποίησής σας-, την επικοινωνία μαζί σας κατά τη διάρκεια παροχής υπηρεσιών διεξαγωγής της Οικονομικής Ολυμπιάδας. Νόμιμη βάση επεξεργασίας των δεδομένων αυτών, είναι:

(α) η αναγκαιότητα επεξεργασίας των δεδομένων για την προστασία ζωτικών συμφερόντων δικών σας,

(β) η συγκατάθεσή σας.

Η συγκατάθεση που μπορεί να μας παρέχεται προκειμένου να λαμβάνουν τα μέλη, οι συνεργάτες μας (υπάρχοντες ή δυνητικοί) ενημέρωση σχετικά με τις υπηρεσίες του ΚΕΦίΜ, τις δράσεις και δραστηριότητές του κλπ.

 • Για την παροχή των υπηρεσιών αυτών στα μέλη του και τους ενδιαφερόμενους πολίτες, το ΚΕΦίΜ συλλέγει και επεξεργάζεται τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (μελών, εγγεγραμμένων σε εκδηλώσεις, newsletter, δημοσιογράφων, πολιτικών):
  1. Αναγνωριστικά Δεδομένα ταυτότητας: ονοματεπώνυμο, φύλο
  2. Στοιχεία Επικοινωνίας: ηλεκτρονική διεύθυνση, κινητό τηλέφωνο (κατά περίπτωση).

Νομικές βάσεις επεξεργασίας των δεδομένων μπορεί να είναι κατά περίπτωση:

 1. Η εκτέλεση της σύμβασης μεταξύ του ΚΕΦίΜ και των μελών και συνεργατών του, προκειμένου να λάβουν τις υπηρεσίες της.
 2. Η συμμόρφωση του ΚΕΦίΜ με έννομες και κανονιστικές υποχρεώσεις του, που προκύπτουν από τα ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που αφορά τις επιχειρησιακές δραστηριότητές του ως Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία.
 3. Η προώθηση, διαφύλαξη και προστασία των έννομων συμφερόντων τόσο του ΚΕΦίΜ, όσο και των μελών του, των συνεργατών του και των εξυπηρετούμενων, στην περίπτωση που χρειαστεί να υποστηρίξουμε νόμιμες αξιώσεις ή να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα και συμφέροντά μας ενώπιον των δικαστηρίων. Ως έννομα συμφέροντα μεταξύ άλλων νοούνται η ανάπτυξη και βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει το Κέντρο, καθώς και η απρόσκοπτη και συνεχώς βελτιούμενη λειτουργία του.
 • Στην περίπτωση των εργαζομένων ορισμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα τύχουν επεξεργασίας με νόμιμη βάση της σχετικής επεξεργασίας την αναγκαιότητα επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς παροχής υγειονομικής ή κοινωνικής περίθαλψης, καθώς και την αναγκαιότητα επεξεργασίας για την εκτέλεση των υποχρεώσεων και την άσκηση συγκεκριμένων δικαιωμάτων δικών σας στον τομέα του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας ή για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον.
 • Για τη συμμόρφωση του ΚΕΦίΜ με τις έννομες υποχρεώσεις του, ή/και η συμμόρφωση με τη φορολογική, ασφαλιστική νομοθεσία κλπ. Νόμιμη βάση επεξεργασίας σε αυτή την περίπτωση είναι η συμμόρφωση του ΚΕΦίΜ με τις νομικές του υποχρεώσεις.
 • Για τη διαφύλαξη και προστασία των εννόμων συμφερόντων, τόσο των φυσικών προσώπων όσο και του ΚΕΦίΜ, προκειμένου να είμαστε σε θέση να προστατεύουμε την ασφάλεια φυσικών προσώπων, υλικών, εγκαταστάσεων. Νόμιμη βάση επεξεργασίας σε αυτή την περίπτωση αποτελεί το έννομο συμφέρον του ΚΕΦίΜ.
 • Για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων για τα νέα του ΚΕΦίΜ, για επικοινωνία των ενδιαφερομένων πολιτών για τις υπηρεσίες μας, έτσι ώστε να ενημερώνεστε για τις καινοτομίες, δράσεις, και τις δραστηριότητες του ΚΕΦίΜ. Νόμιμη βάση επεξεργασίας σε αυτή την περίπτωση αποτελεί η προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή σας.
 • Για την – κατόπιν προηγούμενης ταυτοποίησης – μεταξύ μας επικοινωνία και τη διαχείριση των αιτημάτων σας, είτε σχετίζονται με ζητήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, είτε με την ποιότητα της εξυπηρέτησής σας. Νόμιμη βάση επεξεργασίας σε αυτή την περίπτωση αποτελεί το έννομο συμφέρον του ΚΕΦίΜ ή/και η συμμόρφωση του ΚΕΦίΜ με τις νομικές του υποχρεώσεις, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία.
 • Τόσο τα απλά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όσο και τα ειδικών κατηγοριών συλλέγονται και επεξεργάζονται μόνο από το αρμόδιο προσωπικό και χρησιμοποιούνται για τις έννομες υποχρεώσεις μας έχοντας λάβει προηγουμένως τη ρητή συγκατάθεσή σας. Στην περίπτωση αυτή η νομική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων σας είναι η ρητή συγκατάθεσή σας.
 • Για την εξαγωγή στατιστικών δεδομένων, κατόπιν ανωνυμοποίησης των δεδομένων σας. Νόμιμη βάση επεξεργασίας σε αυτή την περίπτωση αποτελεί η αναγκαιότητα για την εξαγωγή στατιστικών δεδομένων.
 • Για σκοπούς επιστημονικής έρευνας και τη διεξαγωγή μελετών / δοκιμών ή/και άλλων ερευνητικών προγραμμάτων, κατόπιν ψευδωνυμοποίησης των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα. Νόμιμη βάση επεξεργασίας σε αυτή την περίπτωση αποτελεί η ανάγκη επιστημονικής έρευνας, εφόσον λαμβάνονται τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, λ.χ. ψευδωνυμοποίηση, κρυπτογράφηση, καθώς και η συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις. Θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας, μόνο για τη συμμετοχή σας στα σχετικά ερευνητικά προγράμματα.
 • Για τη νόμιμη σύναψη και εκτέλεση των συμβάσεων που συνάπτει το ΚΕΦίΜ με τρίτους. Νόμιμη βάση επεξεργασίας σε αυτή την περίπτωση, αποτελεί η αναγκαιότητα επεξεργασίας των δεδομένων σας στο πλαίσιο εκτέλεσης συμβατικής μας υποχρέωσης ή κατά το προσυμβατικό στάδιο.
 • Για να μπορεί ο οργανισμός να προσλαμβάνει προσωπικό ή και να συμβάλλεται και με εξωτερικούς συνεργάτες (λ.χ. συμβούλους πληροφορικής, φοροτεχνικό, λογιστή κ.ο.κ.). Νόμιμη βάση επεξεργασίας σε αυτή την περίπτωση, αποτελεί:

(α) η αναγκαιότητα επεξεργασίας των εν λόγω δεδομένων, στο πλαίσιο εκτέλεσης συμβατικής μας υποχρέωσης ή κατά το προσυμβατικό στάδιο και

(β) η αναγκαιότητα επεξεργασίας για την εκτέλεση των υποχρεώσεων και την άσκηση συγκεκριμένων δικαιωμάτων μας ή δικών σας στον τομέα του εργατικού δικαίου και του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας ή για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον.

ΤΟ ΚΕΦΊΜ θα σας ζητήσει πάντα τα ελάχιστα απαιτούμενα κατά νόμο δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της εκάστοτε συμβατικής σχέσης και συνεργασίας μας.

Για την παροχή των υπηρεσιών αυτών στους εξυπηρετούμενους πολίτες, το ΚΕΦίΜ συλλέγει και επεξεργάζεται τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

 • Δεδομένα κατά τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη στην ηλεκτρονική μας πλατφόρμα (www.quizoikonomikon.gr) και στη συνδιαχειριζόμενη ηλεκτρονική πλατφόρμα www.oikonomikiolympiada.gr: Υποχρεωτικά: ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)*, όνομα*, επίθετο*, ημερομηνία γέννησης.
 • Αναγνωριστικά Δεδομένα όπως π.χ. όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, φύλο.
 • Δεδομένα Επικοινωνίας που συλλέγουμε στο στάδιο της υποδοχής σας σε εκδηλώσεις μας όπως π.χ. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/ αλληλογραφίας, αριθμοί τηλεφώνου κινητού/σταθερού.
 • Οικονομικά Δεδομένα όπως π.χ. τραπεζικοί λογαριασμοί, δεδομένα απαραίτητα για τη διαχείριση των οικονομικών υποχρεώσεων του ΚΕΦίΜ στα πλαίσια της εργατικής και φορολογικής νομοθεσίας.
 • Κρατικά Αναγνωριστικά: αριθμός ταυτότητας, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, στα πλαίσια της εργατικής και φορολογικής νομοθεσίας (αφορά εργαζομένους).
 • Δεδομένα που συλλέγουμε από την υποβολή φόρμας επικοινωνίας
 • Επαγγελματικά δεδομένα / Μορφωτικά στοιχεία, όπως σπουδές, δεξιότητες, γνώση ξένων γλωσσών, επαγγελματική εμπειρία (μόνο στις περιπτώσεις που αιτήστε για θέση εργασίας).
 • Προσωπικά Δεδομένα εργαζομένων στο ΚΕΦίΜ όπως: όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, φύλο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο (σταθερό/κινητό), email (εταιρικό/προσωπικό), υπηκοότητα, οικογενειακή κατάσταση, αριθμός τέκνων, ληξιαρχικές πράξεις ή οικογενειακά πιστοποιητικά, στοιχεία ΑΔΤ, ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΙΒΑΝ, τίτλοι σπουδών, επαγγελματικές πιστοποιήσεις, πιστοποιητικά εκπλήρωσης στρατιωτικής θητείας, σεμινάρια εκπαιδεύσεις, τίτλοι σπουδών, προϋπηρεσία, ημερομηνία πρόσληψης στοιχεία μισθοδοσίας, επιδόματα, εκθέσεις αξιολόγησης.
 • Δεδομένα προμηθευτών και συνεργατών του ΚΕΦίΜ, όπως ονοματεπώνυμο, φύλο, τηλέφωνο, τηλέφωνο (σταθερό/κινητό), email (εταιρικό/προσωπικό), ΑΔΤ, αριθμός διαβατηρίου, ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΙΒΑΝ, επαγγελματικά πιστοποιητικά, τίτλοι σπουδών, καθώς και όσα περαιτέρω στοιχεία μπορεί να απαιτούνται από την εθνική νομοθεσία (π.χ. φορολογική νομοθεσία).
 • ΠΑΙΔΙΑ: Δεν συλλέγουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα παιδιών κάτω των 15 ετών, εκτός αν έχουμε λάβει προηγουμένως τη συγκατάθεση των γονέων ή του νόμιμου κηδεμόνα τους ή όπως διαφορετικά επιτρέπεται από τον νόμο.
 • Δεν επεξεργαζόμαστε δεδομένα τοποθεσίας, δεδομένα υγείας, δικαστικές αποφάσεις, πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, δεδομένα σχετικά με τη σεξουαλική ζωή ενός φυσικού προσώπου ή το σεξουαλικό του προσανατολισμό, ή δεδομένα σχετικά με ποινικές καταδίκες και αδικήματα.

Πως Συλλέγουμε και πως Χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα σας

Η συλλογή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διενεργείται τόσο με φυσικά, όσο και με ηλεκτρονικά μέσα ανά περίπτωση, από εσάς, όπως είναι ενδεικτικά:

 • με την είσοδό σας στο σημείο υποδοχής για τις εκδηλώσεις μας, το προσωπικό μας μεριμνά να συλλέξει τις απαραίτητες πληροφορίες συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα ατομικών στοιχείων,
 • όταν υποβάλλετε αίτηση για να εργασθείτε στο ΚΕΦίΜ,
 • όταν προσληφθείτε ως εργαζόμενη/-ος στο ΚΕΦίΜ,
 • όταν συμβληθείτε ως συνεργάτης / προμηθευτής με το ΚΕΦίΜ,
 • όταν υποβάλλετε αίτημα για λήψη ενημερωτικού δελτίου (newsletter),
 • όταν επισκέπτεστε / χρησιμοποιείτε έναν δικτυακό μας τόπο, μόνο εσείς εκούσια τα παρέχετε με σκοπό την διεκπεραίωση των υποβαλλόμενων ηλεκτρονικά αιτημάτων.

Θέλουμε να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία κατά την προσφορά ερευνητικών προγραμμάτων, εκδόσεων και εκδηλώσεων που έχουν ως επίκεντρο την αύξηση της ατομικής ελευθερίας για κάθε πολίτη. Για να το πετύχουμε αυτό είναι απαραίτητο να αποκτήσουμε μια πλήρη εικόνα για εσάς, συνδυάζοντας τα δεδομένα που έχουμε συλλέξει. Στη συνέχεια, χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας.

Η νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μας επιτρέπει τα ανωτέρω στο πλαίσιο του νόμιμου συμφέροντός μας και της ανάγκης να κατανοήσουμε τους εξυπηρετούμενους πολίτες ώστε να τους παρέχουμε υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης.

Φυσικά, αν οποτεδήποτε θελήσετε να αλλάξετε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα σας, θα βρείτε λεπτομέρειες στις ενότητες 10 & 11 «Δικαιώματα που έχουν τα υποκείμενα σε σχέση με τα δεδομένα τους προσωπικού χαρακτήρα» και «Δικαιώματα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)» παρακάτω.

Θυμηθείτε, αν επιλέξετε να μην μοιραστείτε τα δεδομένα μαζί μας ή να αρνηθείτε ορισμένα δικαιώματα επικοινωνίας, ίσως να μην μπορέσουμε να παρέχουμε κάποιες υπηρεσίες που έχετε ζητήσει.

Σας γνωρίζουμε τέλος ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας διεξάγεται είτε από το ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό του ΚΕΦίΜ, είτε μέσω συστημάτων πληροφορικής και ηλεκτρονικών συσκευών από το ΚΕΦίΜ και κατ’ εξαίρεση από τρίτους, οι οποίοι, έχοντας δεσμευτεί συμβατικά για την τήρηση εμπιστευτικότητας, διαθεσιμότητας και ακεραιότητας και την προστασία των δεδομένων σας διεξάγουν εργασίες που είναι απαραίτητες για την επίτευξη των σκοπών που συνδέονται αυστηρά με τη χρήση της πλατφόρμας μας και τις συμβατικές υπηρεσίες που έχετε επιλέξει από εμάς. Πληροφορίες σχετικά θα βρείτε παρακάτω στην ενότητα 7 «Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων σας; Πως κοινοποιούνται τα δεδομένα σας».

Παρακάτω θα βρείτε λεπτομέρειες για το πώς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας και γιατί:

Για την παροχή στοιχείων για μια από τις πλατφόρμες μας

 • Χρήση προϊόντων / υπηρεσιών: ΤΟ ΚΕΦίΜ επεξεργάζεται δεδομένα σας προκειμένου να εκπληρώσει τη συμβατική του σχέση, να παρέχει προσφορά ερευνητικών προγραμμάτων, εκδόσεων και εκδηλώσεων που έχουν ως επίκεντρο την αύξηση της ατομικής ελευθερίας για κάθε πολίτη, να συμμορφωθεί με νομικές υποχρεώσεις, να αντικρούσει, εγείρει ή ασκήσει νομικές απαιτήσεις. Εάν δεν συλλέξουμε τα δεδομένα σας κατά την ολοκλήρωση της εγγραφής σας σε μια από τις ηλεκτρονικές μας πλατφόρμες, δεν θα μπορέσουμε να επεξεργαστούμε το αίτημά σας και να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις. Επιπλέον, μπορούμε να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για εύλογο χρονικό διάστημα προκειμένου να εκπληρώσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις, όπως η σχετική νομοθεσία προβλέπει.
 • Δημιουργία Λογαριασμού Χρήστη: ΤΟ ΚΕΦίΜ επεξεργάζεται δεδομένα σας προκειμένου να σας παρέχει τις λειτουργίες λογαριασμού και να διευκολυνθεί η σύναψη χρήσης των υπηρεσιών μας.
 • Επικοινωνία: ΤΟ ΚΕΦίΜ χρησιμοποιεί δεδομένα σας για να απαντήσει στα αιτήματα / ερωτήματα που υποβάλλετε ή/και στα παράπονά σας. Οι πληροφορίες που μοιράζεστε μαζί μας, μας δίνει τη δυνατότητα να διαχειριστούμε τα αιτήματά σας και να σας απαντήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μπορούμε επίσης να διατηρήσουμε ένα αρχείο των αιτημάτων / ερωτημάτων σας προς εμάς ώστε να ανταποκρινόμαστε καλύτερα σε οποιαδήποτε μελλοντική επικοινωνία. Το κάνουμε αυτό με βάση τις συμβατικές μας υποχρεώσεις προς εσάς, τις νομικές μας υποχρεώσεις αλλά και τα νόμιμα συμφέροντά μας ώστε να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και να είμαστε σε θέση να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας με βάση την δική σας προσωπική εμπειρία.
 • Μερικές φορές, θα χρειαστεί να μοιραστούμε τα δεδομένα σας με έναν τρίτο που παρέχει μια υπηρεσία (όπως λογιστής, νομικός σύμβουλος). Χωρίς να μοιράζεστε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, δεν θα είχαμε τη δυνατότητα να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας. Ακολουθούν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μοιράζουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με τρίτους.
 • Εύρεση Εργασίας: ΤΟ ΚΕΦίΜ επεξεργάζεται δεδομένα σας για την αξιολόγηση των προσόντων και ικανοτήτων σας για τη θέση για την οποία υποβάλλατε την αίτηση ή για άλλη θέση μέσα στο ΚΕΦίΜ καθώς και για λόγους επικοινωνίας μαζί σας σε σχέση με τον σκοπό αυτό.

Για την κοινοποίηση πληροφοριών σχετικά με υπηρεσίες και δράσεις, καθώς και για άλλους σκοπούς προώθησης του έργου μας

 • Αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter): Με τη συγκατάθεσή σας, θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, τις προτιμήσεις και τα στοιχεία των συναλλαγών σας για να σας ενημερώνουμε μέσω email, διαδικτύου, τηλεφώνου για σχετικές δράσεις και υπηρεσίες, κλπ. Το email σας θα χρησιμοποιείται μόνο από το ΚΕΦίΜ για την αποστολή των δελτίων. Σε κάθε τέτοιο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα σας κοινοποιούμε ευδιάκριτα και σαφώς την ταυτότητά μας και θα σας δίνουμε τη δυνατότητα να αντιτάσσεστε και να ζητάτε, με εύκολο τρόπο και δωρεάν, τον τερματισμό της επικοινωνίας και τη διαγραφή των δεδομένων σας από την εν λόγω βάση, δηλαδή έχετε τη δυνατότητα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση αυτή οποιαδήποτε στιγμή.

Για τη λειτουργία, βελτίωση και διατήρηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, και των υπηρεσιών μας

 • Ανάπτυξη και βελτίωση των συστημάτων για τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε. Το κάνουμε αυτό με βάση τα νόμιμα επιχειρηματικά μας συμφέροντα.
 • Για να σας στείλουμε αιτήματα έρευνας και αξιολόγησης προκειμένου να μπορούμε να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας. Αυτά τα μηνύματα δεν θα περιλαμβάνουν διαφημιστικό περιεχόμενο και δεν απαιτούν προηγούμενη συγκατάθεση όταν αποστέλλονται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με μήνυμα κειμένου (SMS). Έχουμε νόμιμο συμφέρον να το πράξουμε, καθώς αυτό βοηθά τις υπηρεσίες μας να είναι πιο συναφή με εσάς. Φυσικά, είστε ελεύθεροι να αρνηθείτε να λάβετε αυτά τα αιτήματα από εμάς ανά πάσα στιγμή.

Για τη συμμόρφωσή μας με υποχρεώσεις μας που πηγάζουν από το νόμο

 • Για να συμμορφωθούμε με τις συμβατικές ή νομικές μας υποχρεώσεις να ανταλλάσσουμε δεδομένα με την επιβολή του νόμου. Για παράδειγμα, κατόπιν δικαστικής απόφασης για την ανταλλαγή δεδομένων με δικαστικές υπηρεσίες.
 • Για να σας στείλουμε επικοινωνίες που απαιτούνται από το νόμο ή που είναι απαραίτητες για να σας ενημερώσουμε για τις αλλαγές στις υπηρεσίες που σας παρέχουμε. Για παράδειγμα, ενημερώσεις σχετικά με αυτές τις ειδοποιήσεις απορρήτου, και νομικά απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με το λογαριασμό σας στην πλατφόρμα μας. Αυτά τα μηνύματα υπηρεσίας δεν θα περιλαμβάνουν διαφημιστικό περιεχόμενο και δεν απαιτούν προηγούμενη συγκατάθεση όταν αποστέλλονται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με μήνυμα κειμένου (SMS). Εάν δεν χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς αυτούς, δεν μπορούμε να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις.

Σκοποί Επεξεργασίας & Νομικές Βάσεις Επεξεργασίας

Όλα τα ανωτέρω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία με σκοπό την προσφορά υπηρεσιών προσχολικής αγωγής. Κάποια δεδομένα μπορεί να χρησιμοποιηθούν και για σκοπούς ενημέρωσης των υπηρεσιών του ΚΕΦίΜ, πάντα μετά από σχετική συγκατάθεση.

Νομικές βάσεις επεξεργασίας των δεδομένων μπορεί να είναι κατά περίπτωση:

 1. Η συμμόρφωση του ΚΕΦίΜ με έννομες και κανονιστικές υποχρεώσεις του, που προκύπτουν από τα ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που αφορά τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του ΚΕΦίΜ. Υπάρχουν συγκεκριμένες νομικές υποχρεώσεις του ΚΕΦίΜ που απορρέουν από τους σχετικούς εφαρμοστικούς νόμους π.χ. η Εργατική Νομοθεσία, η Φορολογική Νομοθεσία, κλπ.
 2. Η προώθηση, διαφύλαξη και προστασία των έννομων συμφερόντων τόσο του ΚΕΦίΜ, όσο και των εξυπηρετούμενων πολιτών, στην περίπτωση που χρειαστεί να υποστηρίξουμε νόμιμες αξιώσεις ή να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα και συμφέροντά μας ενώπιον των δικαστηρίων. Ως έννομα συμφέροντα μεταξύ άλλων νοούνται:
  1. οι διαδικασίες και τα μέτρα ανάπτυξης και βελτίωσης των υπηρεσιών που παρέχει το ΚΕΦίΜ,
  2. η απρόσκοπτη και συνεχώς βελτιούμενη λειτουργία της,
  3. η δημιουργία νόμιμων αξιώσεων και προετοιμασία της υπεράσπισής μας σε τυχόν δικαστικές διαμάχες,
  4. οι διαδικασίες και τα μέτρα διασφάλισης της ασφάλειας της πλατφόρμας μας και για την αποτροπή πιθανών εγκληματικών ενεργειών,
  5. η εγκατάσταση συστημάτων παρακολούθησης (πχ κάμερες κλειστού κυκλώματος – CCTV) για την πρόληψη εγκληματικών ενεργειών και την προστασία ατόμων και αγαθών στα γραφεία μας,
  6. η διαχείριση επαγγελματικών κινδύνων του ΚΕΦίΜ,
  7. η παροχή τεχνικής υποστήριξης,
  8. η επικοινωνία νέων υπηρεσιών στα μέλη και τους εξυπηρετούμενους πολίτες μας.
 3. Η συγκατάθεση που μπορεί να μας παρέχεται προκειμένου να λαμβάνουν τα μέλη μας και οι εξυπηρετούμενοι πολίτες ενημέρωση σχετικά με τις υπηρεσίες του ΚΕΦίΜ, τις επιχειρηματικές δράσεις και δραστηριότητές του κλπ. Όμοια και οι υποψήφιοι προς εργασία για την επεξεργασία του βιογραφικού τους και συναφών εγγράφων που προσκομίζουν.
 4. Η εκτέλεση υποχρεώσεων και άσκηση δικαιωμάτων του Υπευθύνου Επεξεργασίας ή του υποκειμένου βάσει του εργατικού δικαίου ή του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης & κοινωνικής προστασίας για το προσωπικό μας.
 5. Λόγοι ουσιαστικού Δημοσίου Συμφέροντος σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 6. Επεξεργασία για σκοπούς αρχειοθέτησης για το δημόσιο συμφέρον ή για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 7. Σε ειδικές περιπτώσεις ευαίσθητα δεδομένα των οποίων η επεξεργασία είναι απαραίτητη για νομικές αξιώσεις ή στα πλαίσια δικαιοδοτικής λειτουργίας των δικαστηρίων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 8. Καθήκον του Υπευθύνου Επεξεργασίας προς το Δημόσιο Συμφέρον σύμφωνα με τη νομοθετική υποχρέωση συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ποιοι είναι οι Αποδέκτες των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Πρόσβαση στα δεδομένα σας έχουν καταρχήν οι εξουσιοδοτημένοι εργαζόμενοι του ΚΕΦίΜ, στα πλαίσια εκτέλεσης των καθηκόντων τους από τη θέση εργασίας τους (το απολύτως απαραίτητο προσωπικό του ΚΕΦίΜ). Το προσωπικό μας έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας καθώς και οι συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις ή τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών, οι οποίες επεξεργάζονται τα δεδομένα σας ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας. Τα δεδομένα σας θα διαβιβαστούν σε τμήματά μας, στο ερευνητικό, εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό μας που είναι αρμόδια για την παροχή των εξατομικευμένων προς εσάς υπηρεσιών μας.

Τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να διαβιβαστούν σε τρίτους συνεργάτες του ΚΕΦίΜ, πάντα υπό τον όρο τήρησης εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιμότητας σε κάθε περίπτωση. Για παράδειγμα (ενδεικτικά αναφέρονται για μέλη) σε συνεργαζόμενο λογιστή, καθώς και διαχείριση ορισμένων υπηρεσιών και στοιχείων. Όταν χρησιμοποιούμε τρίτους παρόχους υπηρεσιών συνάπτουμε συμφωνίες που τους υποχρεώνουν να εφαρμόζουν κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα και τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα.

Επιπλέον, τα δεδομένα μπορεί να κοινοποιηθούν –όπως επιβάλλεται ή/και επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία–σε κρατικές εποπτικές αρχές ή δημόσιους φορείς, προκειμένου να συμμορφωθεί το ΚΕΦίΜ με έννομες (νομοθετικές, κανονιστικές, δικαστικές αποφάσεις) ή συμβατικές υποχρεώσεις του.

Τέλος, σε άλλους τρίτους φορείς, στον βαθμό που απαιτείται για τους εξής σκοπούς:

α) συμμόρφωση με κρατικό αίτημα, δικαστική απόφαση ή ισχύοντα νόμο,

β) αποτροπή παράνομων χρήσεων της πλατφόρμας μας ή παραβιάσεων των Όρων Χρήσης της και των πολιτικών μας,

γ) δική μας προστασία από αξιώσεις τρίτων, και

δ) συμβολή στην αποτροπή ή έρευνα περιπτώσεων απάτης (π.χ. παραχάραξη).

Ειδικότερα, το ΚΕΦίΜ ενδέχεται να διαβιβάσει δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα:

 1. σε συνεργάτες, οι οποίοι ενεργούν για λογαριασμό του, δεσμευόμενοι συμβατικά με το ΚΕΦίΜ για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών. Ειδικά, ως προς τους συνεργάτες που απασχολούνται εντός του ΚΕΦίΜ, μπορούν να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία του ατομικού φακέλου που τηρεί το ΚΕΦίΜ για τα μέλη και τους εξυπηρετούμενους πολίτες κατά την παροχή των υπηρεσιών μας κ.α. Σε κάθε περίπτωση, τα τρίτα μέρη στα οποία ενδέχεται να διαβιβάζονται δεδομένα των υποκειμένων, δεσμεύονται συμβατικά απέναντι στο ΚΕΦίΜ, ώστε να διασφαλίζεται η υποχρέωση εμπιστευτικότητας καθώς και όλες οι υποχρεώσεις που προβλέπονται από την υφιστάμενη νομοθεσία. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, το ΚΕΦίΜ, ορίζει τα επιμέρους στοιχεία της επεξεργασίας, υπογράφει ειδικές συμβάσεις με τους τρίτους στους οποίους αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων επεξεργασίας, διασφαλίζοντας ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία. Οι εν λόγω τρίτοι δεσμεύονται συμβατικά με το ΚΕΦίΜ ότι θα επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο για τους συγκεκριμένους και συμβατικά καθορισμένους σκοπούς και δεν θα τα διαβιβάσουν/ ή κοινοποιήσουν σε τρίτους, εκτός αν το επιβάλλει ο νόμος.
 2. Σε δικαστικές και εισαγγελικές αρχές, καθώς και λοιπές δημόσιες αρχές (π.χ. φορολογικές αρχές κλπ.) κατά την άσκηση των καθηκόντων τους αυτεπάγγελτα ή μετά από αίτηση τρίτου που επικαλείται έννομο συμφέρον και σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες. Επιπλέον, για λόγους προστασίας του δημόσιου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας, ενδέχεται να διαβιβάσουμε σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στις αρμόδιες αρχές, όπως λ.χ. τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ). Επίσης, όπως προβλέπεται στη νομοθεσία, το ΚΕΦίΜ ενδέχεται να γνωστοποιήσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μελών κι εξυπηρετούμενων πολιτών σε δικαστικές, δημόσιες και ανεξάρτητες Αρχές, σε δικηγόρους, σε εποπτικές Αρχές, ενδεικτικά σε αστυνομικά τμήματα, στην τροχαία, σε εισαγγελικές αρχές, σε ανεξάρτητες ελεγκτικές εταιρίες κατόπιν νόμιμου αιτήματός τους, σε υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας εφόσον αυτό είναι απολύτως αναγκαίο για την προάσπιση νόμιμων δικαιωμάτων ή την εκπλήρωση νόμιμων υποχρεώσεων του ΚΕΦίΜ.

Η πολιτική που εφαρμόζουμε σε αυτούς με τους οποίους μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας σύμφωνα με τα ανωτέρω περιλαμβάνει (ενδεικτικά):

 • Παροχή μόνο των πληροφοριών που χρειάζονται για την εκτέλεση των συγκεκριμένων υπηρεσιών τους.
 • Άδεια χρήσης των δεδομένων σας μόνο για τους ακριβείς σκοπούς που καθορίζουμε στη σύμβασή μας μαζί τους.
 • Διασφάλιση της προστασίας του απορρήτου σας.
 • Με τη διακοπή της χρήσης των υπηρεσιών μας, οποιαδήποτε από τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και κατέχουμε θα διαγραφούν ή θα καταστούν ανώνυμα.
 • Ετήσιο έλεγχο συμμόρφωσης τους ως προς το ΓΚΠΔ και το νόμο 4624/2019.

Διεθνής Μεταφορά Δεδομένων

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε στο πλαίσιο της εκάστοτε πλατφόρμας μας και του δικτυακού μας τόπου θα αποθηκεύονται στην Ελλάδα. Ωστόσο, μερικοί από τους παραλήπτες των δεδομένων με τους οποίους το ΚΕΦίΜ μοιράζεται τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να βρίσκονται σε άλλες χώρες εκτός από αυτήν στην οποία πραγματοποιήθηκε η αρχική συλλογή των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα. Η νομοθεσία στις εν λόγω χώρες μπορεί να μην παρέχει το ίδιο επίπεδο προστασίας δεδομένων σε σύγκριση με τη χώρα που παρείχε αρχικά τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα. Εντούτοις, όταν μεταφέρουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα σε παραλήπτες σε άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και του Καναδά, δεσμευόμαστε να προστατεύουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και σύμφωνα με την ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.

Λαμβάνουμε μέτρα για τη συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις για τη μεταφορά δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε παραλήπτες σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, οι οποίες δεν εξασφαλίζουν επαρκές επίπεδο προστασίας. Χρησιμοποιούμε διάφορα μέτρα για να διασφαλίζουμε ότι τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα που μεταφέρονται σε αυτές τις χώρες απολαμβάνουν επαρκή προστασία σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας δεδομένων. Αυτά περιλαμβάνουν την υπογραφή των Συμβατικών Ρητρών, την πιστοποίηση ότι ο παραλήπτης έχει υιοθετήσει τους Ευρωπαϊκούς δεσμευτικούς κανόνες ή τηρεί την Ασπίδα Προστασίας (Privacy Shield) μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εκάστοτε τρίτης χώρας.

Χρονικό Διάστημα Τήρησης των Δεδομένων

Καταρχήν αποθηκεύουμε τα δεδομένα τουλάχιστον για όσο χρόνο απαιτείται για να εκπληρωθούν οι σκοποί επεξεργασίας για τους οποίους συλλέχθηκαν.

 1. ΤΟ ΚΕΦίΜ υποχρεούται να τηρεί έγγραφα ή ηλεκτρονικά αρχεία για το χρονικό διάστημα που προβλέπει η εθνική νομοθεσία, κατόπιν δε της εκπλήρωσης του σκοπού του διατηρείται για διάστημα ενός έτους.
 2. Τα στοιχεία που διατηρούνται για την παροχή υπηρεσιών θα διαγράφονται έξι μήνες μετά από την ολοκλήρωση της ενέργειας.
 3. Τα βιογραφικά σημειώματα που συγκεντρώνονται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Ανθρώπινου Δυναμικού, διατηρούνται για ένα έτος μετά από το τέλος της επικοινωνίας πρόσληψης και στη συνέχεια καταστρέφονται σύμφωνα με την πολιτική καταστροφής που διαθέτει το ΚΕΦίΜ.
 4. Τα φορολογικά στοιχεία διατηρούνται σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία.
 5. Newsletter: Η δήλωση συγκατάθεσης σας για αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter) τηρείται για όσο χρόνο σας αποστέλλεται newsletter από το ΚΕΦίΜ και πάντως όχι περισσότερο από 6 μήνες από τη διακοπή αποστολής του.

Αν η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τηρούνται μέχρι να ανακληθεί η συγκατάθεση αυτή. Διευκρινίζεται ότι η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν την ανάκλησή της.

Σε κάθε περίπτωση το ΚΕΦίΜ εφαρμόζει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλίζει την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται και μεριμνά συνεχώς για την αποτροπή κάθε μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα δεδομένα αυτά.

Δικαιώματα που έχουν τα Υποκείμενα σε σχέση με τα Δεδομένα τους Προσωπικού Χαρακτήρα

Αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα μπορείτε να ασκήσετε τα παρακάτω δικαιώματα:

Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης

Έχετε δικαίωμα να γνωρίζετε ποια δεδομένα σας τηρούμε και επεξεργαζόμαστε, για ποιο λόγο και άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με αυτά, καθώς και να μας ζητήσετε αντίγραφό τους και να ελέγξετε τη νομιμότητα επεξεργασίας τους. Αυτό σας επιτρέπει, για παράδειγμα, να λαμβάνετε αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που κρατούμε σε σχέση με σας και να ελέγχετε ότι τα επεξεργαζόμαστε νόμιμα. Προκειμένου να λάβετε τέτοιο αντίγραφο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@kefim.org.

Δικαίωμα διόρθωσης (αποκατάστασης)

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση, τροποποίηση και συμπλήρωση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα. Αυτό σας επιτρέπει να διορθωθούν οποιαδήποτε ελλιπή και ανακριβή δεδομένα που επεξεργαζόμαστε σε σχέση με σας.

Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»)

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας όταν αυτά τίθενται σε επεξεργασία μετά τη σχετική συγκατάθεσή σας. Στις περιπτώσεις που η επεξεργασία βασίζεται σε άλλη νομική βάση (όπως ενδεικτικά στην εκτέλεση σύμβασης, σε έννομη υποχρέωση ή στην προστασία έννομων συμφερόντων του ΚΕΦίΜ κλπ.) το δικαίωμά σας αυτό μπορεί να υπόκειται σε περιορισμούς ή να μην υφίσταται.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας

 • όταν αμφισβητείται η ακρίβειά τους και μέχρι να γίνει η σχετική επαλήθευση,
 • εναλλακτικά, αντί για τη διαγραφή τους,
 • όταν δεν μας είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς επεξεργασίας για τους οποίους τα συλλέξαμε, είναι όμως απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων από εσάς,
 • όταν έχετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία τους και μέχρι να επαληθευτεί ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία αυτή από ττο ΚΕΦίΜ.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία και ανάκλησης συγκατάθεσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας

Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας όταν αυτή γίνεται με βάση έννομο συμφέρον, καθώς και για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης και κατάρτισης προφίλ. Το δικαίωμά σας στην εναντίωση στην επεξεργασία συμπεριλαμβάνει την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και την κατάρτιση προφίλ. Εάν έχετε δηλώσει τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ.

Δικαίωμα στη φορητότητα

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε και να λάβετε τα προσωπικά δεδομένα σας σε μορφή που σας επιτρέπει την πρόσβαση σε αυτά, τη χρήση και επεξεργασία τους με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επιπλέον, για τα δεδομένα σας που επεξεργαζόμαστε με αυτοματοποιημένα μέσα και με βάση τη συγκατάθεσή σας ή για την εκτέλεση σύμβασης, μπορείτε να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε απευθείας σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης

Αν η επεξεργασία των δεδομένων σας βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν την ανάκλησή της.

Τα εν λόγω δικαιώματα μπορεί να περιοριστούν λόγω υποχρέωσης εφαρμογής άλλου νόμου, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση που αιτηθείτε τη διαγραφή δεδομένων, ενώ υποχρεούμαστε να τα διατηρήσουμε βάσει νόμου.

Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων σας και για οποιαδήποτε ερώτημα, παράπονο ή άλλη ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@kefim.org ή στην ταχυδρομική διεύθυνση του ΚΕΦίΜ (Στέγη Μάρκου Δραγούμη, Μαιζώνος 38, 10438 Αθήνα) υπόψη Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα αίτησης υποκειμένου:

E02_DSR01 Αίτημα Υποκειμένου

Απαντάμε στα αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας. Αν, όμως, το αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων σας θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων (2) δύο μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε.

Αν τα αιτήματα σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, το ΚΕΦίΜ μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα.

Δικαιώματα Καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr) σχετικά με θέματα που αφορούν την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα.

Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές σχετιζόμενες με τα δεδομένα σας είναι τα Δικαστήρια Ηρακλείου.

Ισχύς Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην πολιτική αυτή ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, θα δημοσιεύουμε στην ιστοσελίδα μας την επικαιροποίηση της παρούσας, προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ και θα σας ειδοποιούμε με κάθε δυνατό πρόσφορο τρόπο.

Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε, ανά τακτά διαστήματα, την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα δεδομένα σας. Η παρούσα πολιτική απορρήτου ενημερώθηκε τροποποιήθηκε για τελευταία φορά την 1η Οκτωβρίου 2022. Η χρήση της ιστοσελίδας και της εκάστοτε πλατφόρμας μετά τη δημοσίευση αλλαγών, συνεπάγεται την αποδοχή από εσάς των αλλαγών αυτών.